imPuls – 06.01.14 – Epiphanias: Stern von Bethlehem – Bernd Brandl